สิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา

สิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา ในวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตร เทียนเข้าพรรษา จัดชุดสังฆทาน ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ถวายหลอดไฟ เป็นต้น

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่สำคัญของไทย โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน ซึ่งวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้สืบทอดประเพณีการปฏิบัติและการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านาน ซึ่งวันเข้าพรรษามีความสำคัญดังนี้

ช่วงวันเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านจะประกอบอาชีพทำไร่ทำนา ดังนั้นการกำหนดให้ภิกษุสงฆ์หยุดการเดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆ จะช่วยให้ต้นกล้าของพันธุ์พืช ตลอดจนสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินธุดงค์ หลังจากเดินทางจาริกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนามาเป็นเวลา 8 – 9 เดือน ช่วงเข้าพรรษาจะเป็นช่วงที่ให้พระสงฆ์ได้หยุดพักผ่อน

วันเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเอง อีกทั้งยังได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษาเพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวช อันจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป

เพื่อเป็นการให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ อาทิ ทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายสังฆทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษาอีกด้วย ดังนั้นเราขอนำเสนอการจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งหรือชุดสังฆทาน ตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน พระสงฆ์อาจไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน จึงอาจทำให้การเดินทางเป็นไปได้ลำบากมากขึ้น จึงควรถวายข้าวสาร อาหารแห้ง หรืออาหารสำเร็จรูป เช่น ผักดองกระป๋อง ปลากระป๋อง มาม่า น้ำเปล่า ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และสามารถฉันได้ง่าย